ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA

Platné od 01. 06. 2017


V nižšie uvedených zásadách ochrany súkromia (ďalej len „zásady ochrany súkromia“ alebo „zásady“) sa objasňuje spôsob, akým sa osobné údaje, ktoré zhromažďujú na stránke rowenta.sk (ďalej len „webová stránka“) spoločnosti Groupe SEB SLOVENSKO Sro, prípadne spoločnosti Groupe SEB SLOVENSKO Sro, prípadne spoločnosti SEB International Services (SIS), ak je na stránke možné nakupovať online, pričom každá z nich vystupuje ako správca údajov, používajú a prípadne poskytujú tretím stranám, opatrenia na zaistenie ich dôvernosti a bezpečnosti, ako aj vaše voľby, čo sa týka zhromažďovania a používania vašich osobných údajov.

1. Aké osobné údaje sa zhromažďujú na webovej stránke?

Pri vstupe na webovú stránku a jej používaní môžete poskytovať určité osobné údaje týkajúce sa vašej osoby, t. j. informácie, ktoré môžu umožňovať vašu priamu alebo nepriamu identifikáciu.

Informácie, ktoré môže zhromažďovať spoločnosť Groupe SEB SLOVENSKO Sro, keď si vytvárate účet, žiadate o katalóg alebo informácie o našich výrobkoch a službách, zúčastňujete sa na sa hre alebo kvíze alebo spoločnosť SIS v prípade nákupu, môžu zahŕňať: vaše meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, používateľské meno a heslo spojené s vaším používateľským účtom, vaše pohlavie, dátum narodenia, vaše záujmy a preferencie.

Niektoré informácie, ktoré sa od vás môžu na webovej stránke požadovať, sú povinné a náležite označené, iné sú voliteľné. Ak sa rozhodnete neposkytnúť informácie, ktoré sú povinné, nebudete môcť mať prístup k niektorým častiam webovej stránky alebo nebudeme môcť reagovať na vaše požiadavky.

Okrem toho sa z dôvodu zlepšenia fungovania webovej stránky a jej prispôsobenia vašim požiadavkám môžu zhromažďovať informácie, ako je vaša IP adresa, typ vášho prehliadača, váš operačný systém, použitý jazyk, časti webovej stránky, ktoré ste si pozreli a poradie, v akom ste si ich pozreli, dátum a trvanie vašej návštevy, ako aj ďalšie informácie, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom súborov cookie. Podrobné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, nájdete v zásadách týkajúcich sa súborov cookies spoločnosti Rowenta, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke.

Ak ste neplnoletý a poskytli ste osobné údaje na webovej stránke, týmto zaručujete, že ste oprávnený na poskytnutie týchto údajov v súlade s príslušnými zákonmi a že ste na to v prípadoch, keď to príslušné zákony požadujú, získali predchádzajúci súhlas jedného z vašich rodičov. Týmto odmietame zodpovednosť, ak takýto súhlas nebol získaný.

Rodičom a poručníkom odporúčame, aby podporovali zodpovedný a obozretný prístup neplnoletých osôb v ich starostlivosti, čo sa týka uvádzania ich osobných údajov na internete.

2. Ako sa používajú vaše údaje?

Keď si vytvoríte účet na webovej stránke, vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Groupe SEB SLOVENSKO Sro, ktorá ich môže použiť na tieto účely:

 • - na umožnenie vytvorenia vášho používateľského účtu a reagovanie na vaše vyhľadávanie informácií alebo požiadavky o informácie týkajúce sa tovarov alebo služieb, ktoré predáva spoločnosť Groupe SEB SLOVENSKO Sro;
 • - na zasielanie reklamných a marketingových ponúk, ktoré by vás mohli zaujímať, v súlade s vašimi voľbami v tejto súvislosti;
 • - na zobrazovanie personalizovaného obsahu a ponúk na webovej stránke;
 • - v súvislosti s vašou účasťou na hre alebo kvíze alebo inej akcii dostupnej na webovej stránke.

V prípade potreby budú pri nákupe na stránke vaše osobné údaje spracované spoločnosťou SIS pre vybavenie objednávky a jej dodanie

3. Ochrana vašich údajov

Spoločnosti Groupe SEB SLOVENSKO Sro, prípadne SIS sa zaväzujú chrániť bezpečnosť vašich údajov, ktoré poskytujete na webovej stránke. Boli zavedené náležité hardvérové, softvérové a organizačné opatrenia na ochranu údajov zhromažďovaných na tejto webovej stránke, a to v záujme zabránenia neoprávnenému prístupu, použitiu, zmene, zničeniu, zverejneniu, nezákonnému spracovaniu vašich osobných údajov, neúmyselnému vymazaniu alebo strate, ako aj akýmkoľvek škodám spojeným s týmito krokmi. Napriek tomu však nie je možné úplne zaručiť bezpečnosť vašich údajov.

Bezpečnosť vašich údajov sa zaisťuje predovšetkým:

 • - prostredníctvom ochrany heslom;
 • - obmedzením prístupu k vašim údajom len pre osoby, ktoré sú náležite oprávnené (napríklad len pracovníkom spoločností Groupe SEB SLOVENSKO Sro alebo SIS alebo ich zamestnancom, ktorí k nim potrebujú prístup z dôvodu vyššie uvedených účelov).

V záujme lepšej ochrany vašich údajov vám odporúčame, aby ste nepoužívali identifikátor alebo heslo, ktoré sú príliš samozrejmé, a aby ste pravidelne menili svoje heslo a nikdy ho nikomu neposkytovali.

4. Kto má prístup k vašim údajom?

Vaše osobné údaje sa nebudú poskytovať žiadnej tretej strane s výnimkou:

 • - pobočiek spoločností Groupe SEB SLOVENSKO Sro a SIS,
 • - náležite oprávnených zamestnancov spoločností Groupe SEB SLOVENSKO Sro a SIS a ich poskytovateľov služieb, aby mohli poskytovať služby alebo vykonávať určité úlohy v mene spoločností Groupe SEB SLOVENSKO Sro a SIS (vrátane podpory predaja, prieskumov trhu alebo služby zákazníkom, správy účtov, aktuálneho alebo občasného poskytovania tovarov alebo služieb, žrebovania cien, súťaží a propagačných akcií)
 • - subjektov kupujúcich alebo potenciálne kupujúcich tieto spoločnosti v prípade akvizície
 • - prípadov, keď to vyžaduje alebo povoľuje zákon.

5. Vaše voľby v súvislosti s priamym marketingom

V súlade s vašimi voľbami a akýmikoľvek príslušnými zákonmi v tejto súvislosti vám spoločnosť Groupe SEB SLOVENSKO Sro a/alebo SIS môže zasielať reklamné a marketingové ponuky týkajúce sa výrobkov a služieb dostupných na webovej stránke, a to poštou, prostredníctvom e-mailu a SMS správ, ako aj ponuky týkajúce sa tovarov a služieb iných značiek v rámci skupiny Groupe SEB (ako je SEB, MOULINEX, ROWENTA, CALOR, KRUPS, LAGOSTINA, ZYLISS) alebo jej partnerov.

Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť, že už nechcete dostávať takéto marketingové správy, a to najmä kliknutím na odkaz na odhlásenie sa z odberu správ, ktorý je uvedený v správe, alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu uvedenú nižšie v poslednom odseku.

6. Odhlásenie sa, odstránenie alebo zmena vašich osobných údajov zadaných pri vytváraní používateľského účtu

Z webovej stránky sa môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou nižšie uvedeného postupu:

 • 1. pripojte sa na webovú stránku a zadajte svoje prihlasovacie údaje;
 • 2. kliknite na záložku „Môj profil“;
 • 3. na pravej strane stránky v okienku s názvom „Môj účet“ kliknite na odkaz „Moje kontaktné údaje“;
 • 4. kliknite na odkaz „Vymazať účet“ na pravej strane stránky;
 • 5. potvrďte vymazanie vášho profilu.

7. Webové stránky tretích strán

Na našej webovej stránke sa môžu nachádzať odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami, ktoré sa neriadia týmito zásadami ochrany súkromia, a ktorých postupy týkajúce sa zhromažďovania a používania osobných údajov sa môžu líšiť od našich postupov na tejto webovej stránke. Keďže spoločnosti Groupe SEB SLOVENSKO Sro a SIS neprevádzkujú tieto webové stránky, odmietajú týmto zodpovednosť za spôsob, akým tieto webové stránky tretích strán môžu zhromažďovať a používať vaše osobné údaje. Odporúčame, aby ste si pozorne prečítali zásady ochrany súkromia na týchto webových stránkach tretích strán.

8. Používanie vašich osobných údajov z účtov vytvorených na inej webovej stránke alebo službe značky Rowenta

Ak ste si vytvorili používateľský účet na inej webovej stránke alebo službe značky Rowenta, vaše osobné údaje z tohto účtu použijeme na doplnenie údajov vášho používateľského účtu na tejto webovej stránke, aby sme tak uľahčili vašu registráciu na webovej stránke a aby ste nemuseli znova zadávať informácie, ktoré ste už poskytli predtým. Ak nechcete, aby sa vaše údaje z iných používateľských účtov vytvorených na inej webovej stránke alebo službe značky Rowenta používali takýmto spôsobom, obráťte sa písomne na zákaznícke centrum na adrese uvedenej nižšie v poslednom odseku.

9. Zmena zásad ochrany súkromia

V prípade zmeny zásad ochrany súkromia budú nové zásady ochrany súkromia zobrazené na tejto webovej stránke. Odporúčame, aby ste pravidelne kontrolovali ich obsah a dozvedeli sa tak o prípadných zmenách, ktoré sme v nich vykonali.

10. Vaše práva v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov

V súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane údajov a ochrane súkromia máte právo na prístup k vašim osobným údajom, na ich úpravu a odstránenie, ako aj právo z opodstatnených dôvodov nesúhlasiť s ich spracovaním a uplatňovať akékoľvek ďalšie práva, na ktoré máte nárok na základe príslušných právnych predpisov, čo sa týka spracovania osobných údajov.

 

1) Ak ste nakúpili na stránke, svoje práva týkajúce sa údajov zhromaždených a spracovaných na účely vybavenia a dodania vašej objednávky môžete uplatniť pred spoločnosťou SIS písomne na:

 • GROUPE SEB SLOVENSKO Sro
 • Shopping Palace Bratislava
 • Cesta na Senec 2/A,
 • ZIP 821 04 Bratislava
 • SLOVAK REPUBLIC
 • 00421 2 335 95 223/4

Takisto môžete kontaktovať zákaznícke centrum.

2) V prípade akýchkoľvek ďalších údajov, ktoré spracováva spoločnosť Groupe SEB SLOVENSKO Sro na účely vytvorenia vášho účtu, reakcie na vaše požiadavky, zasielania reklamných a marketingových ponúk, personalizovania obsahu webovej stránky a v súvislosti s vašou účasťou na akciách, ako sú kvízy alebo súťaže, môžete uplatniť svoje práva písomne na adresu:

 • GROUPE SEB SLOVENSKO Sro
 • Shopping Palace Bratislava
 • Cesta na Senec 2/A,
 • ZIP 821 04 Bratislava
 • SLOVAK REPUBLIC
 • 00421 2 335 95 223/4

Takisto môžete kontaktovať zákaznícke centrum.