Predslov:

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako "VOP") sú uzatvorené medzi spoločnosťou SEB INTERNATIONAL SERVICE (ďalej len ako "SIS"), zapísanej v Registri Spoločností vo Vesoul pod č. 399 014 216, so sídlom na rue des Chars, Faucogney-et-La-Mer (Haute-Saône) na jednej strane a na druhej strane osobami (ďalej len ako "Užívateľ"), ktorí nakupujú cez Accessories Store na webovej stránke ROWENTA: https://www.rowenta.sk/Obchod-s-príslušenstvom (ďalej len ako “Webstránka”).

Balíky môžu byť doručované len v rámci Slovenska. Tieto VOP sa vzťahujú len na osoby, ktoré nenakupujú veľkoobchodne alebo v rámci podnikania (súkromné osoby).

Strany súhlasia, že ich vzťah sa bude riadiť len týmito VOP s vylúčením všetkých ostatných podmienok. SIS sa zaväzuje dodržiavať všetky povinné ustanovenia slovenského zákona č. 102/2014 Z.z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "Zákon o predaji na diaľku"), zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa") a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "Občiansky zákonník" a spolu so Zákonom o predaji na diaľku a Zákonom o ochrane spotrebiteľa ako "Relevantné zákony").

Cieľ:

Tieto VOP majú za cieľ stanoviť postup pri predaji medzi SIS a Užívateľom, konkrétne pri objednávaní, službách, platení a doručení. VOP upravujú všetky štádia potrebné pre zadanie a sledovanie objednávok medzi zmluvnými stranami (platné od 27. júla 2016).

1. Objednávanie:

Objednávky produktov môžu byť zaevidované na Webstránke len vtedy, ak je Užívateľ jasne identifikovaný uvedením konkrétneho užívateľského mena (jeho/jej emailová adresa) a hesla, ktoré sú striktne osobné.

Akákoľvek objednávka predstavuje prijatie ceny a opisu príslušenstva alebo spotrebného tovaru (ďalej len ako "Položky"), ktorý je k dispozícii.

Akákoľvek nezhoda v tomto zmysle sa uskutoční v rámci prípadnej výmeny alebo záruk uvedených nižšie.

SIS sa zaväzuje rešpektovať objednávky prijaté na Webstránke len v rámci dostupných zásob Položiek a v rámci priemerného limitu 5 jednotiek na Položku (niektoré Položky môžu mať rôzne limity). Ak niektoré Položky nebudú dostupné, SIS sa zaväzuje informovať Užívateľa.

2. Doručenie:

Objednávka produktu bude doručená na Slovensku na osobnú adresu Užívateľa.

Pre doručenie na inú adresu, políčka na doručovaciu adresu musia byť vyplnené.

Doručenia sú vykonané prostredníctvom doručovateľa do 5 dní od dátumu vyskladnenia po príprave Vášho balíka (priemerný čas doručenia pre dostupné Položky).

V prípade, že nebudete zastihnuteľný, doručovateľ Vám zanechá lístok, ktorým Vás upozorní, kde a kedy si môžete balík vyzdvihnúť.

V každom prípade, je dôležité, aby ste si skontrolovali stav balíka a jeho obsah. V prípade problému by doručenie malo byť odmietnuté a na doklade o doručení by malo byť napísané "odmietnuté z dôvodu zlého stavu" spolu s dátumom a podpisom. Ak je problém zistený po doručení (maximálne do troch dní od doručenia tovaru), kontaktujte zákaznícky servis, ktorý Vám odporučí potrebné kroky na čísle: [číslo, čas, kedy možno kontaktovať a cena hovoru (ak špeciálna)].

Cena doručenia:

Doručenie je stanovené na 6 EUR. Náklady na doručenie sa neuplatnia na tovar v hodnote viac ako 30 EUR (mimo nákladov na doručenie).

Služby:

SIS ponúka svojím Užívateľom doplnkové služby bezplatne.

Doručenie domov je vykonané bez ohľadu na polohu a podlažia za podmienky, že doručovateľ má dostatok miesta na manipulovanie na doručenie objednaných Položiek. Užívateľ sa môže spýtať akúkoľvek otázku a podať akúkoľvek požiadavku na vybavenie akéhokoľvek problému týkajúceho sa jeho/jej nákupu kontaktovaním zákazníckeho servisu na čísle: [číslo, čas, kedy možno kontaktovať a cena hovoru (ak špeciálna)].

3. Podmienky úhrady:

Nákupy musia byť uhradené online pri objednávaní použitím nasledovných kariet: Visa, MasterCard .

SIS robí všetky preto, aby zabezpečila diskrétnosť a bezpečnosť údajov zaslaných cez web. V tomto zmysle, Webstránka používa modul zabezpečeného SSL (Secure Socket Layer) platenia.

4. Ceny:

Ceny sú vyjadrené v eurách zahrňujúc všetky dane. Zahŕňajú DPH platné v deň objednávky. Ceny však nezahŕňajú náklady na dopravu.

Ceny sú pevne stanovené v okamihu, keď zákazník zadá objednávku v rámci dostupných zásob. Ak jedna alebo niekoľko daní alebo príspevkov, špeciálne tých týkajúcich sa životného prostredia, bolo vytvorených alebo upravených smerom na hor and na dol, takáto zmena sa bude uplatňovať na obchodnú cenu Položiek na Webstránke SIS and v obchodných dokumentoch.

Len jeden zľavový kód môže byť zadaný na jednu objednávku. Tým pádom, kódy nemôžu byť kombinované.

5. Jednorazová pevná cena opravy:

 

Spoločnosť predáva služby  jednorazovej pevnej ceny opravy na tejto stránke zákazníkom, ktorí si želajú, aby ich nefunkčný spotrebič mimo záruky opravoval autorizovaný servis Groupe SEB ("Jednorazová pevná cena opravy"). Tieto paušálne sumy majú pevnú výšku bez ohľadu na druh a rozsah zlyhania; sú vypočítané podľa kategórie spotrebiča  a zahŕňajú prácu a diely potrebné na opravu.

Aby ste mohli využiť  služby jednorazovej pevnej ceny opravy predávaného na tejto stránke, opravovaný spotrebič musí spĺňať tieto požiadavky:

  • musí ísť o značkový spotrebič Rowenta
  • musí patriť do kategórie spotrebičov, pre ktorý je na tejto stránke navrhnutá služba jednorazovej pevnej ceny opravy
  • musí byť zakúpený pred menej ako 15 rokmi (maximálne obdobie medzi dátumom nákupu uvedeným na faktúre a dátumom zakúpenia služby paušálnej opravy)
  • musí byť mimo záruky (zákonná alebo obchodná záruka)
  • musí obsahovať všetky diely potrebné na jeho prevádzku
  • objednávka a platba jednorazovej pevnej ceny opravy musia byť v súlade s podmienkami uvedenými v článkoch 1 a 3 Všeobecných podmienok predaja. Na základe objednávky dostane zákazník na svoju e-mailovú adresu poukaz, ktorý si musí vytlačiť a uschovať. 

Služba jednorazovej pevnej ceny opravy zahŕňa len opravu spotrebiča uvedenú na faktúre, s vylúčením akéhokoľvek iného spotrebiča. Akékoľvek poštovné za smerovanie, vyzdvihnutie spotrebiča, alebo za nákup dielov, príslušenstva, spotrebného materiálu, ktoré nie je potrebné ani neodôvodnené opravou spotrebiča, nie je zahrnuté v paušálnej sume.

Autorizovaný servis zodpovedný za opravu sa vyberie pri nákupe služby a jeho údaje sú uvedené na poukaze. Ak nie je možné nechať spotrebič opraviť týmto autorizovaným servisom, zákazník sa obráti na zákaznícky servis, ktorého údaje sú uvedené na začiatku tohto dokumentu, so žiadosťou o zmenu autorizovaného servisu.

Paušálna suma pokrýva opravu jednej funkčnej poruchy spotrebiča bez ohľadu na počet dielov a čas potrebný na opravu.

Akákoľvek dodatočná diagnostika nesúvisiaca s poruchou opísanou v poukaze (ďalšia porucha odlišná od nahlásenej, poškodený spotrebič v dôsledku zlého balenia,  vada vzhľadu alebo nefunkčná zlomená vonkajšia časť ....) – nebude krytá týmto poukazom na servisnú opravu.

Okrem očakávanej opravy sa nevykonajú žiadne preventívne opatrenia.

Poukaz na opravu sa nikdy nesmie použiť na výmenu dekoratívnych dielov, ktoré nebránia prevádzke spotrebiča, ani na nákup príslušenstva a spotrebného materiálu. Tieto diely alebo príslušenstvo sú v predaji v autorizovanom servise alebo na našej internetovej stránke. 

Typ spotrebiča vybraného pri kúpe služby jednorazovej pevnej ceny opravy a uvedený na poukaze sa musí zhodovať so zariadením dodaným autorizovanému servisu.

Spotrebič vyžadujúci opravu a poukaz na opravu musia byť doručené autorizovanému servisu v lehote uvedenej na poukaze (tri mesiace).

Autorizovaný servis zodpovedný za opravu sa vyberie pri kúpe služby jednorazovej pevnej ceny opravy a jeho údaje sú uvedené na poukaze. Ak nie je možné nechať spotrebič opraviť týmto servisom, zákazník sa obráti na zákaznícky servis, ktorého údaje sú uvedené na začiatku tohto dokumentu, aby požiadal o zmenu autorizovaného servisu.

Upozorňujeme na špecifické podmienky odstúpenia od služby jednorazovej pevnej ceny opravy popísané v nasledujúcom odseku 6.3. 

Ak sú splnené všetky vyššie uvedené podmienky a autorizovaný servis vyhlási, že spotrebič nie je možné opraviť, zákazník si ho po informovaní o tejto situácii príde vyzdvihnúť.

Budú mu vrátené peniaze za služby jednorazovej pevnej ceny opravy v plnej výške.

Po oprave sa na spotrebič bude vzťahovať záruka výrobcu, ako je popísané v časti „Záruka“ počas šiestich (6) mesiacov od dátumu vrátenia produktu. Aby si zákazník mohol uplatniť túto záruku, musí sa pri vrátení svojho spotrebiča preukázať dokumentom vydaným autorizovaným servisom.

6. Vrátanie:

6.1. Záruka

Záručné podmienky pre Vaše Položky sú uvedené v časti "Záruky" na Webstránke.

Navyše, v prípade nesplnenia podmienok alebo vád (poškodené, používané Položky), zákazník má k dispozícii lehotu 15 dní odo dňa prijatia alebo vyzdvihnutia jeho/jej objednávky na požiadanie o výmenu. K tomu bude zákazník potrebovať kontaktovať zákaznícky servis na čísle: [číslo, čas, kedy možno kontaktovať a cena hovoru (ak špeciálna)], kde mu oznámia podmienky na vrátenie produktu. Položka musí byť vrátená kompletná v originálnom balení (doplnky, inštrukcie a iné dokumenty obsiahnuté v balení). SIS sa zaväzuje následne zaslať zákazníkovi Položku korešpondujúcu s jeho/jej objednávkou do 10 dní odo dňa jeho/jej žiadosti.

Akékoľvek Položky vrátené nekompletné, skazené, poškodené alebo používané nebudú prijaté.

Okrem záručných podmienok, SIS je viazaná ustanoveniami Relevantných zákonov ohľadne záruk. SIS je tiež viazaná zárukou za skryté vady predaného tovaru v súlade s Relevantnými zákonmi.

Naše záručné podmienky sú dostupné na tejto adrese: rowenta.sk/zasady-ochrany-sukromia.

6.2. Doba na rozmyslenie ohľadne doplnkov a spotrebného tovaru

Máte právo odstúpiť od kúpy, resp. vzdať sa svojho nákupu Položky na našej Webstránke bez uvedenia dôvodu. Ak chcete takto odstúpiť, Vaša žiadosť o odstúpenie musí byť zaslaná písomne (listom alebo emailom) do 14 dní od dátumu prijatia produktu. Táto žiadosť musí obsahovať nasledovné detaily:

Vaše kontaktné údaje: Meno, adresa, tel. č.

Do rúk:                          Groupe SEB Slovensko, spol. s r.o.,

                                      Zákaznícky servis poštou na [adresa] alebo emailom na [email pre lokálny zákaznícky servis]

Týmto Vám oznamujem, že chcem zrušiť objednávku:

Položky/Položiek: (označte názov napísaný na balení)

Objednaná dňa:

Pod č. objednávky:

Prijaté dňa: (prosím doložte doklad o dni prijatia)

 

Položka nám musí byť zaslaná (na Vaše náklady) do skladu na adrese Groupe SEB Slovensko, spol. s r.o. – [ROWENTA] Oddelenie vrátenia produktov [adresa] do 14 dní odo dňa, kedy ste zaslali žiadosť poštou (podľa podacieho lístka) alebo emailom informujúc nás o odstúpení od kúpy.

Po obdržaní Položky Vám vrátime finančné prostriedky, ktoré sme od Vás obdržali, pričom náklady na dopravu na vrátenie tovaru znášate na Vaše náklady. Akékoľvek Položky vrátené nekompletné, skazené, poškodené alebo používané nebudú prijaté.

Ak je Položkou spotrebný tovar (komponent potrebný pre používanie produktu a ktorý môže byť vymenený užívateľom bez nejakých špeciálnych náradí), môže podliehať časovému limitu na výmenu.

6.3. Právo na odstúpenie od zmluvy týkajúce sa služby jednorazovej pevnej ceny opravy

Pokiaľ však ide o nákup jednorazovej pevnej ceny opravy, uvedomte si, že ide o službu poskytovanú autorizovaným servisom.

Preto v súlade s platnými predpismi, ak zákazník výslovne požiadal spoločnosť, aby sa vykonávanie opravy začalo v rámci 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy, zákazník môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy za predpokladu, že oprava nebude dokončená.

Zákazník je navyše povinný zaplatiť spoločnosti sumu zodpovedajúcu poskytnutej službe až do oznámenia jeho rozhodnutia o odstúpení od zmluvy. Táto suma je úmerná cene služby. Ak je celková cena príliš vysoká, suma sa vypočíta na základe trhovej hodnoty poskytnutej služby. 

6.4. Iné dôvody

Vo všetkých iných prípadoch, SIS neprijme žiadne vrátenia, pokiaľ nebudú dopredu odsúhlasené formálnou dohodou so zákazníckym servisom na čísle: [číslo, čas, kedy možno kontaktovať a cena hovoru (ak špeciálna)]. V takom prípade vrátený tovar bude vymenený alebo budú vrátené peniaze.

V každom prípade, po dohode so zákazníckym servisom, produkt by mal byť vrátený spolu s rôznymi potvrdeniami na: Groupe SEB Slovensko, spol. s r.o. – [ROWENTA] Oddelenie vrátenia produktov [adresa].

7. Podpis a potvrdenie:

Všetci Užívatelia Accessories Store na Webstránke ROWENTA sa musia zaregistrovať. Registráciou získajú prihlasovacie údaje (email a heslo). Ich osobné prihlasovacie meno im bude zaslané emailom.

Vo všetkých prípadoch, poskytnutie čísla bankovej karty a finálne potvrdenie objednávky bude predstavovať potvrdenie o kompletnosti danej objednávky a bude vyžadovať zaplatenie danej sumy, ktorá sa zobrazí v objednávke.

Toto potvrdenie je zhodné s podpísaním a výslovným prijatím všetkých krokov skompletizovaných na Webstránke.

8. Zodpovednosť:

SIS má povinnosť dosiahnuť výsledok vo všetkých štádiách od prijatia objednávky, vrátane všetkých štádií nasledujúcich po uzavretí kúpnej zmluvy.

Vzhľadom na to, SIS sa zaväzuje opísať produkty predávané na Webstránke ROWENTA Accessories Store s najväčšou starostlivosťou a presnosťou.

Napriek tomu, SIS nie je zodpovedná v prípadoch, kedy nesplnenie jej povinností je dôsledkom buď nepredvídateľným, neprekonateľným konaním tretej strany alebo v prípade vyššej sily.

Taktiež, SIS nezodpovedná za žiadnu ujmu alebo škodu spôsobenú používaním internetu, konkrétne prerušením služieb, nabúraním systému alebo preniknutím alebo prítomnosťou počítačových vírusov.

9. Osobné údaje

SIS zhromažďuje osobné údaje na spracovanie Vašej objednávky a môže byť požiadaná, aby ich poskytla jej obchodným partnerom na vybavenie Vašej žiadosti.

Prosím viďte časť Osobné údaje pre viac informácií.

10. Duševné vlastníctvo:

Všetky komponenty SIS Accessories Store na Webstránke ROWENTA (www.rowenta.sk), či vizuálne alebo zvukové, zahrňujúc základnú technológiu, sú chránené autorským právom, právom ochranných známok a patentovým právom.

Pre viac informácií, viďte prosím časť Duševné Vlastníctvo v našich Podmienkach používania.

11. Ochrana maloletých (deti do 18 rokov)

SIS vedome nepropaguje produkty a služby maloletým a nezískava ani nezhromažďuje osobné údaje poskytnuté maloletými alebo súvisiace s maloletými bez súhlasu rodiča alebo zodpovednej osoby. Ak zistí, že osoba, ktorá poskytla osobné údaje cez ktorúkoľvek časť SIS stránok je maloletý, SIS urobí všetko preto, aby v rámci svojich možností zabezpečila, že také osobné údaje budú odstránené z dátových súborov čo najskôr. SIS nepoužije také osobné údaje pre akékoľvek potreby ani ich neposkytne tretím osobám.

12. Kompletnosť:

Za predpokladu, že akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným v dôsledku zmeny v legislatíve, nariadení alebo rozhodnutia súdu, toto neovplyvní za žiadnych okolností platnosť alebo povinnosť dodržiavať tieto VOP.

13. Trvanie:

Tieto VOP sa uplatňujú počas online dostupnosti Položiek a služieb ponúkaných SIS.

14. Dôkazy:

Elektronické záznamy držané v informačných systémoch SIS a ich partnerov v rozumne zabezpečených podmienkach budú považované ako dôkaz o komunikácii, objednávkach a platbách vykonanými medzi stranami.

15. Uchovanie a archivácia transakcií:

Objednávky a faktúry sú archivované na spoľahlivom trvalom nosiči tak, aby predstavovali pravdivú a trvalú kópiu v súlade s § 6 Zákona o diaľkovom predaji.

16. Rozhodné právo a právomoc súdov:

Tieto VOP podliehajú právu Slovenskej republiky.

V prípade sporu ohľadne týchto VOP, strany sa pokúsia o dohodu, pred tým, ako budú urobené akékoľvek právne kroky.

Zákazník môže kontaktovať Slovenskú obchodnú inšpekciu ("SOI") ohľadne akékoľvek sporu týkajúceho sa predaja produktu zakúpeného na Webstránke, za podmienky splnenia požadovaných náležitostí takej žiadosti. Pre informáciu ohľadne takýchto náležitostí a na spojenie sa so SOI, zákazník môže navštíviť webstránku SOI na http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo kontaktovať ju poštou na adrese Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 alebo emailom na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk. Navyše, zákazník sa môže informovať ohľadne riešení sporov na stránke Európskej komisie: http://ec.europa.eu/odr.

Príslušným súdom v prípade sporu bude súd, kde má trvalý pobyt žalovaný alebo Užívateľ alebo kde dôjde k doručenie produktu, ak si to žalovaný alebo Užívateľ zvolí.